Renditingimused

 • Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras  ehitusmehhanismi koos juhiga, kes  vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu ulatuses.
 • Rentnik (Tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
 • Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
 • Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega (k.a. kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklusmärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Mehhanismi töötund algab tema välja sõitmisega baasist ja lõpeb tagasi jõudmisega baasi.
 • Minimaalseks tööajaks mehhanismidel arvestatakse tööpäeviti 3 tundi ja nädalavahetustel ning riiklikel pühadel 8 tundi. Va. roomikekskavaatorid, mille puhul minimaalne tööaeg on 8 tundi tööpäeva kohta.
 • Tellija kannab kulutused, mis kaasnevad mehhanismide transportimisel objektile.
 • Rendiaega arvestatakse 30 minutise täpsusega.
 • Tellija tasub nädalavahetustel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötundidel töötatud aja eest 10% kallimat tunnihinda, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Mehhanismi põhjalikul määrdumisel objektil, hüvitab masina pesu tellija.
 • Tellija on kohustatud tagama tellitud mehhanismidele turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise.
 • Masinad, mis jäävad peale tööaega tellitud objektile tuleb Tellija poolt varustada valvega. Vastasel juhul transporditakse mehhanism baasi ja tellimuse maksumusele lisandub  transporditasu.
 • Tellijal on kohustus toimetada mehhanismi operaator, masina jäämisel objektile, tööpäeva lõppedes baasi ja alguses objektile, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Kõik pretensioonid tellitud masina ning juhi töö kvaliteedi vms. kohta peavad olema koheselt kirjalikult esitatud ja vajadusel tõestatavad. Pretensioonide lahendamiseks tuleb koheselt objektile kutsuda ka ettevõtte esindaja. Maksimaalne pretensioonide esitamise aeg on 24 tundi peale intsidenti. Hilisemad pretensioonid ei kuulu rahuldamisele.
 • Tellija ei saa kohustada operaatorit töötama masinaga kohtades, kus on mehhanismidega töötamine keelatud (nt kaablitrassid, alajaamad), võtma peae suuremat koormat, kui on lubatud ega sõitma läbi keelava märgi.
 • Tellija kohustub tasuma remondikulud, kui on tõestatud, et mehhanismi vigastused on tingitud objekti iseärasustest, millest pole operaatorit eelnevalt teavitatud (nt rehvi purunemine teravate esemete tõttu).